Éiteas na Scoile
School Ethos

Éiteas na Scoile

Bunaíodh Gaelscoil Bhrian Bóroimhe i Sord sa bhliain 1999 mar bhunscoil lán-Ghaeilge idirchreidmheach do bhuachaillí agus cailíní. Is mian leis an scoil oideachas lán-Ghaeilge den scoth a sholáthar do dhaltaí na scoile, ina mbíonn an páiste lárnach agus á fhorbairt mar dhuine iomlán.

Cuirtear béim faoi leith ar an gcultúr Gaelach i gcoitinne mar chultúr beo beathaíoch agus spreagtar na daltaí chun é seo a thabhairt leo agus a leathnú ina saoil fhéin.

Aithníonn Gaelscoil Bhrian Bóroimhe éagsúlacht chultúr, cine, reiligiúin is indibhidiúlacht an duine. Tugtar aitheantas faoi leith don sprid Críostaí. Cothaítear comhsprid Chaitliceach/Protastúnach in Gaelscoil Bhrian Bóroimhe.

School Ethos

Gaelscoil Bhrian Bóroimhe was established in Swords in 1999 as an All-Irish Interdenominational Co-educational school. Gaelscoil Bhrian Bóroimhe strives to provide the highest standards in Irish medium education, where the child is central and where we seek to develop the whole child.

Pride of place is given to our Gaelic heritage as a living vibrant culture and children are encouraged to take this with them and to spread it in their own lives.

Gaelscoil Bhrian Bóroimhe recognises religious, cultural, racial and individual diversity. Special recognition is afforded to the Christian Spirit. Gaelscoil Bhrian Bóroimhe promotes a co-operative Catholic/Protestant ethos.